Multimodalna sztuczna inteligencja

EU Grant

Sensfix has won the prestigious R&D Grant awarded by NCBiR (National Center for Research and Development) based in Warsaw, Poland for it's frontier research on developing human-like multimodal Artificial Intelligence in industrial & enterprise service domain titled “Industrial research and development of AI technologies to develop a multi-objective decision engine in operation & maintenance of machinery and equipment exploiting an innovative representational space fusing multi-modal inputs consisting of numeric, text and image modalities” under the sub-measure 1.1.1 of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund.

The aim of the project is to advance state-of-the-art research on different Natural Language Processing (NLP) and Computer Vision methodologies in order to develop a multimodal decision engine that can automate decision-making (human-like) by intelligently fusing individual modalities such as text, image, audio and video (human senses) for operations and maintenance of machines and devices in industrial and enterprise facilities.

The aim of the project is to advance state-of-the-art research on different Natural Language Processing (NLP) and Computer Vision methodologies in order to develop a multimodal decision engine that can automate decision-making (human-like) by intelligently fusing individual modalities such as text, image, audio and video (human senses) for operations and maintenance of machines and devices in industrial and enterprise facilities.

The result of the project will be the world's first Machine-2-Service product that augments workflow digitization and OEE enhancement, minimizes movement of material and people to reduce risk and unsafe actions as well as enables full automation of the Maintenance, Repairs and Operations (MRO) processes in manufacturing, commercial real estate, energy & utilities, oil & gas sectors helping them realize savings on the operations & maintenance budget and reduce unplanned downtime.

The research & development project carried out as part of the Fast Track competition conducted by NCBiR’s Intelligent Development Operational Program 2014-2020 being implemented during the period Jan 2022 – Dec 2023

Dotacja z Unii Europejskiej

Sensfix zdobył prestiżowy grant badawczo-rozwojowy przyznany przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) z siedzibą w Warszawie za pionierskie badania nad rozwojem multimodalnej sztucznej inteligencji o cechach ludzkich w dziedzinie usług przemysłowych i korporacyjnych pt. "Badania i rozwój w dziedzinie technologii AI w celu opracowania wieloprzedmiotowego silnika decyzyjnego w eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystującego innowacyjną przestrzeń reprezentacji łączącą multimodalne dane wejściowe składające się z modalności numerycznych, tekstowych i obrazowych" w ramach poddziałania 1. 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwój najnowocześniejszych badań nad różnymi metodologiami przetwarzania języka naturalnego (NLP) i wizji komputerowej w celu opracowania multimodalnego silnika decyzyjnego, który może zautomatyzować podejmowanie decyzji (podobnych do ludzkich) poprzez inteligentne łączenie poszczególnych metod, takich jak tekst, obraz, audio i wideo (ludzkie zmysły) w celu obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń w obiektach przemysłowych i przedsiębiorstwach.

Rezultatem projektu będzie pierwszy na świecie produkt Machine-2-Service, który zwiększy cyfryzację przepływu pracy i poprawi wskaźnik OEE, zminimalizuje ruch materiałów i ludzi w celu zmniejszenia ryzyka i niebezpiecznych działań, a także umożliwi pełną automatyzację procesów konserwacji, napraw i eksploatacji (MRO) w sektorach produkcji, nieruchomości komercyjnych, energii i usług użyteczności publicznej, ropy i gazu, pomagając im uzyskać oszczędności w budżecie operacji i konserwacji oraz skrócić nieplanowane przestoje.

Projekt badawczo-rozwojowy realizowany w ramach konkursu Szybka Ścieżka prowadzonego przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego w okresie styczeń 2022 - grudzień 2023.

Wartość projektu:

12 842 000.00 zł
(US$ 3.26 miliona)

Współfinansowanie ze środków UE:

9 812 325.00 zł
(US$ 2.49 miliona)

Beneficjent:

Sensfix sp.z o.o.

Nr umowy:

POIR.01.01.01-00-0643/21-00