SENSFIX SP. Z O. O.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ostatnia aktualizacja: 04/01/2020

Niniejsze Warunki użytkowania (“Umowa” lub “Warunki użytkowania”) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem (“Użytkownik”, “Ty” lub “Twój”) a Sensfix, Inc. (“Sensfix”, “my”, “nas”, “nasz”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z platformy Sensfix (“Platforma”) za pośrednictwem strony internetowej Sensfix pod adresem https://www.sensfix.com (“Strona internetowa”) będzie podlegać niniejszej Umowie, naszej Polityce prywatności i wszelkim powiązanym warunkom.

W przypadku braku pewności co do warunków niniejszej Umowy, prosimy o zaprzestanie dalszych działań i skontaktowanie się z nami pod adresem media@sensfix.com.

Korzystanie z naszej Platformy oznacza akceptację niniejszej Umowy oraz wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie i naszej Polityce prywatności, o której mowa w niniejszym dokumencie.

 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK ROZUMIE KAŻDE Z POSTANOWIEŃ. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ WIĄŻĄCE I OBOWIĄZKOWE POSTANOWIENIE O ARBITRAŻU ORAZ POSTANOWIENIE O ZRZECZENIU SIĘ POZWU ZBIOROWEGO/PROCESU SĄDOWEGO, KTÓRE WYMAGA STOSOWANIA ARBITRAŻU NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZSTRZYGANIA SPORÓW, A NIE PROCESÓW SĄDOWYCH LUB POZWÓW ZBIOROWYCH ORAZ OGRANICZA ŚRODKI ZARADCZE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH SPORÓW.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ, KLIKAJĄC POLE WSKAZUJĄCE NA AKCEPTACJĘ LUB KORZYSTAJĄC Z NASZEJ PLATFORMY I PORUSZAJĄC SIĘ PO NIEJ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB APLIKACJI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE (A) PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ UMOWĘ; (B) OŚWIADCZA, ŻE MA CO NAJMNIEJ 18 LAT; (C) MOŻE ZAWRZEĆ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ; ORAZ (D) AKCEPTUJE NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ, ŻE JEST PRAWNIE ZWIĄZANY JEJ WARUNKAMI, A TAKŻE NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAWIERA NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU SPÓŁKI LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO, OŚWIADCZA, ŻE JEST UPOWAŻNIONY DO ZWIĄZANIA TAKIEGO PODMIOTU I JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NINIEJSZYMI WARUNKAMI, W KTÓRYM TO PRZYPADKU TERMINY “TY” LUB “TWÓJ” ODNOSZĄ SIĘ DO TAKIEGO PODMIOTU I JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE POSIADA TAKIEGO UPOWAŻNIENIA LUB JEŚLI NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIE MOŻE ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZEJ UMOWY I NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, APLIKACJI I/LUB PLATFORMY.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w naszej Polityce prywatności.

1. WPROWADZENIE SENSFIX I NASZA STRONA INTERNETOWA/PLATFORMA

Sensfix to oparta na sztucznej inteligencji platforma do zarządzania cyklem życia usług dla kierowników ds. eksploatacji i konserwacji, umożliwiająca łatwą cyfryzację przepływów pracy w celu umożliwienia urządzeniom samodzielnego planowania, samodzielnej wysyłki, samodzielnego wystawiania biletów i samodzielnego zarządzania potrzebami w zakresie napraw i konserwacji.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi i biznesowymi, które nam przekazujesz, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny i/lub Platformy. Użytkownik rozumie, że korzystając z naszej Witryny i/lub Platformy, wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie (zgodnie z Polityką Prywatności) tych informacji, w tym na przekazywanie tych informacji do Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez Sensfix.

3. UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA DOSTĘPU

Aby kwalifikować się do korzystania z naszej Witryny i/lub Platformy, użytkownik musi spełniać następujące kryteria oraz oświadczyć i zagwarantować, że: (1) ma ukończone 18 lat; (2) nie jest obecnie ograniczony w dostępie do naszej Witryny i/lub Platformy; (3) nie jest naszym konkurentem ani nie korzysta z naszej Witryny i/lub Platformy z powodów, które stanowią dla nas konkurencję; (4) ma pełne uprawnienia i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i nie naruszy żadnej innej umowy, której jest stroną; (5) nie będzie naruszać żadnych naszych praw, w tym praw własności intelektualnej, takich jak prawa patentowe, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych; oraz (6) zgadza się zapewnić na swój koszt cały sprzęt, oprogramowanie przeglądarki i dostęp do Internetu niezbędne do korzystania z naszej Witryny i/lub Platformy.

4. LICENCJA SERWISOWA

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej Umowy, udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej licencjonowaniu i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i korzystanie z naszej Witryny i/lub Platformy w celu: uzyskania dostępu do naszej Witryny i/lub Platformy oraz treści udostępnianych lub w inny sposób dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny i/lub Platformy, ściśle zgodnie z niniejszą Umową.

Użytkownik nie będzie korzystał, kopiował, dostosowywał, modyfikował, przygotowywał dzieł pochodnych w oparciu o naszą Witrynę i/lub Platformę, dystrybuował, licencjonował, sprzedawał, przekazywał, publicznie wyświetlał, publicznie wykonywał, transmitował, nadawał lub w inny sposób wykorzystywał naszej Witryny i/lub Platformy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie.

Uzyskując dostęp do naszej Witryny i/lub Platformy, użytkownik musi upewnić się, że jego połączenie internetowe jest odpowiednie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje połączenie internetowe, w tym między innymi za obowiązujące opłaty, stawki, taryfy i inne opłaty, które mogą mieć zastosowanie.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB URAZY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ i/lub Platformy. NIE UDZIELAMY GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ. NIE MA GWARANCJI, KTÓRA WYKRACZAŁABY POZA OPIS ZAWARTY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE SZKODY DOMNIEMANE Z TYTUŁU STRAT LUB OBRAŻEŃ SĄ OGRANICZONE DO EWENTUALNEJ OPŁATY UISZCZONEJ NA RZECZ SENSFIX ZA MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB PLATFORMY

5. OGRANICZENIA DOSTĘPU I USŁUG

Użytkownik zgadza się, że nasza Platforma, w tym między innymi Strona internetowa, grafika, znaki towarowe i treści redakcyjne, zawiera zastrzeżone treści, informacje i materiały, które są własnością Sensfix i/lub naszych licencjodawców, w tym naszych klientów, marek i agencji, i są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i innymi przepisami, w tym między innymi prawami autorskimi. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał takich zastrzeżonych treści, informacji lub materiałów w sposób inny niż dozwolony do korzystania z naszej Platformy lub w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie.

Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie dystrybuować ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o naszą Witrynę i/lub Platformę w jakikolwiek sposób, a także nie wykorzystywać naszej Witryny i/lub Platformy w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, w tym między innymi do korzystania z naszej Witryny i/lub Platformy w celu przesyłania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania, lub poprzez naruszanie lub obciążanie przepustowości sieci. Użytkownik zobowiązuje się ponadto nie korzystać z naszej Witryny i/lub Platformy w jakikolwiek sposób w celu nękania, znęcania się, prześladowania, grożenia, zniesławiania lub w inny sposób naruszania lub łamania praw jakiejkolwiek innej strony oraz że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie korzystanie z Witryny i/lub Platformy przez użytkownika ani za jakiekolwiek nękające, grożące, zniesławiające, obraźliwe, naruszające prawo lub niezgodne z prawem wiadomości lub transmisje, które użytkownik może otrzymać w wyniku korzystania z naszej Witryny i/lub Platformy.

6. ZASTRZEŻENIE PRAW

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nasza Witryna i/lub Platforma są udostępniane do użytku użytkownika. Z wyjątkiem zakresu niezbędnego do uzyskania dostępu i korzystania z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnego tytułu ani udziału własnościowego w jakichkolwiek prawach autorskich, patentach, znakach towarowych, tajemnicach handlowych lub innych prawach własności do naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, czy to wyraźnie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób. Sensfix i jego licencjodawcy i usługodawcy zastrzegają sobie i zachowają wszelkie prawa, tytuły i udziały w naszej Stronie Internetowej i/lub Platformie, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej w nich lub z nimi związane, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przyznanych użytkownikowi w niniejszej Umowie.

7. PRAWA DOSTĘPU

Użytkownik może uzyskać dostęp do naszej Witryny i korzystać z niej pod adresem https://www.sensfix.com. Użytkownik zgadza się, że mamy prawo zablokować jego dostęp i prawo do korzystania z Witryny w dowolnym momencie, jeśli w naszej opinii użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy i/lub naszej Polityki prywatności. Użytkownik zgadza się współpracować z nami, jeśli bezpieczeństwo naszej Witryny i/lub Platformy zostanie naruszone przez użytkownika lub inną osobę poprzez korzystanie z naszej Witryny i/lub Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego punktu 7.

Gromadzimy dane osobowe i biznesowe (zgodnie z naszą Polityką prywatności), których potrzebujemy, gdy użytkownik rejestruje się w celu korzystania z naszej Witryny i/lub Platformy. Informacje te są nam niezbędne do udostępniania użytkownikowi naszej Witryny i/lub Platformy i są przechowywane na naszych serwerach, aby umożliwić nam dalsze udostępnianie użytkownikowi naszej Witryny i/lub Platformy. Na pisemną prośbę użytkownika, w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania takiej prośby, przekażemy mu listę wszystkich przechowywanych przez nas Danych Osobowych użytkownika. Ponadto, na uprzednią pisemną prośbę użytkownika, usuniemy wszelkie takie informacje w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania takiej prośby. Niezależnie od tego należy pamiętać, że jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie wszystkich takich informacji, nie będziemy w stanie nadal udostępniać mu naszej Witryny i/lub Platformy. Prosimy o przesyłanie wniosków na adres media@sensfix.com.

8. ZALECENIA I ZAKAZY DLA UŻYTKOWNIKÓW

Warunkiem uzyskania dostępu do naszej Witryny i/lub Platformy jest wyrażenie zgody na niniejszą Umowę oraz ścisłe przestrzeganie poniższych zasad i zakazów:

a. Zalecenia
i. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi przepisów podatkowych, przepisów dotyczących kontroli eksportu i wymogów regulacyjnych;
ii. Dostarczanie Sensfix dokładnych informacji i aktualizowanie ich od czasu do czasu w razie potrzeby;
iii. Zapoznanie się z naszą Polityką prywatności; oraz
iv. Przeglądanie i stosowanie się do powiadomień wysyłanych przez Sensfix, jeśli takie istnieją, dotyczących naszej Strony Internetowej i/lub Platformy.

b. Zakazy

i. Powielania, licencjonowania, sublicencjonowania, publikowania, nadawania, transmitowania, rozpowszechniania, wykonywania, wyświetlania, sprzedawania, zmiany marki, przekazywania w inny sposób lub komercyjnego wykorzystywania naszej Witryny i/lub Platformy (z wyłączeniem wszelkich treści użytkownika);
ii. Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, dezasemblacja, odszyfrowywanie, przechwytywanie zrzutów ekranu lub inne próby uzyskania kodu źródłowego jakiejkolwiek podstawowej własności intelektualnej wykorzystywanej do udostępniania naszej Witryny i/lub Platformy lub jakiejkolwiek ich części;
iii. Wykorzystywania informacji, treści lub jakichkolwiek danych wyświetlanych i/lub uzyskanych z naszej Witryny i/lub Platformy w celu świadczenia usług konkurencyjnych wobec nas;
iv. Sugerowanie lub twierdzenie, bezpośrednio lub pośrednio, że użytkownik jest powiązany lub wspierany przez Sensfix, chyba że użytkownik zawarł z nami pisemną umowę;
v. Dostosowywanie, modyfikowanie lub tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o naszą Witrynę i/lub Platformę lub technologię leżącą u podstaw naszej Witryny i/lub Platformy lub treści innych Użytkowników, w całości lub w części;
vi. Wynajmowanie, wydzierżawianie, pożyczanie, handlowanie, sprzedawanie/odsprzedawanie dostępu do naszej Witryny i/lub Platformy lub jakichkolwiek informacji w nich zawartych, lub ich ekwiwalentu, w całości lub w części;
vii. Tworzenie głębokich linków do naszej Witryny w jakimkolwiek celu, tj. w tym linków do naszych zastrzeżonych stron internetowych innych niż nasza strona główna;
viii. Uzyskiwanie dostępu, przeładowywanie, “odświeżanie” lub wykonywanie jakichkolwiek innych żądań do serwerów transakcyjnych, które wykraczają poza ogólnie przyjęte użycie aplikacji internetowych;                                                                                                                                                                                                                                                                      ix. Używanie ręcznego lub zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów, innych środków lub procesów do “skrobania”, “indeksowania” lub “pająkowania” jakichkolwiek stron internetowych zawartych w Witrynie;
x. Korzystanie z automatycznych metod dodawania kontaktów lub wysyłania wiadomości;
xi. Angażowanie się w “kadrowanie”, “tworzenie kopii lustrzanych” lub w inny sposób symulowanie wyglądu lub funkcji naszej Witryny;
xii. Próby uzyskania lub uzyskania dostępu do naszej Strony Internetowej i/lub Platformy w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu dostarczonego przez Sensfix;
xiii. Próby obejścia lub faktycznego obejścia jakiegokolwiek elementu bezpieczeństwa zawartego w naszej Witrynie i/lub Platformie lub stanowiącego jej podstawę;
xiv. Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które zakłócają prawidłowe działanie lub nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę, w tym między innymi niechcianą komunikację, próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub transmisję lub aktywację wirusów komputerowych;
xv. Usuwanie wszelkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności zawartych na naszej Stronie Internetowej i/lub Platformie, w tym zarówno Sensfix, jak i któregokolwiek z naszych licencjodawców; lub
xvi. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy w celu nękania, znęcania się lub wyrządzania krzywdy innemu Użytkownikowi.

9. KOMUNIKACJA Z SENSFIX

Użytkownik rozumie i zgadza się na otrzymywanie informacji i powiadomień push od Sensfix za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może ponieść dodatkowe opłaty lub opłaty od dostawcy usług bezprzewodowych za tę komunikację, w tym opłaty za wiadomości tekstowe i opłaty za wykorzystanie danych, oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty, a nie Sensfix.

a. Kontakt e-mail. Na adres e-mail użytkownika możemy wysyłać wiadomości promocyjne dotyczące nas oraz naszych produktów i usług związanych z naszą Witryną i/lub Platformą. Wysyłając do nas wiadomość e-mail z zapytaniem na adres media@sensfix.com, użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego wiadomości e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytania na podany adres e-mail. Podając swój adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania i naszą Politykę prywatności.
b. Powiadomienia push. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień push w ustawieniach urządzenia. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania powiadomień push może mieć wpływ na korzystanie z naszej Witryny i/lub Platformy.

10. PŁATNOŚĆ

Nasza Witryna i/lub Platforma są obecnie udostępniane użytkownikowi bezpłatnie. W przypadku, gdy zmienimy to w przyszłości, LUB Istnieje miesięczna opłata abonamentowa za dostęp i korzystanie z naszej Witryny i/lub Platformy. W przypadku zmiany wysokości opłaty abonamentowej w przyszłości, poinformujemy o tym użytkownika.

11. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Sensfix oraz naszych urzędników, pracowników, kierowników, dyrektorów, klientów i agentów (“Zwolnieni z odpowiedzialności”) przed wszelkimi kosztami, zobowiązaniami, stratami i wydatkami (w tym między innymi uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z wszelkich roszczeń, pozwów, działań, żądań lub postępowań wniesionych przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Sensfix i naszym Zwolnionym z odpowiedzialności wynikających z któregokolwiek z poniższych: (i) naruszenia niniejszej Umowy; (ii) zaniedbania, oszustwa lub umyślnego wykroczenia użytkownika lub jego pracowników, agentów lub wykonawców; lub (iii) nieprzestrzegania przez użytkownika lub jego pracowników, agentów, wykonawców lub zaproszonych gości obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

12. ZASTRZEŻENIA

Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z naszej Witryny i/lub Platformy lub jakichkolwiek treści na własne ryzyko. Użytkownik rozumie i zgadza się, że nasza Witryna i/lub Platforma są mu udostępniane w stanie “TAKIM, W JAKIM SĄ” i “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Nie ograniczając powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za: (i) kompletność, dokładność, dostępność, terminowość, bezpieczeństwo lub niezawodność naszej Witryny i/lub Platformy lub jakichkolwiek treści; (ii) wszelkie szkody w systemie komputerowym użytkownika, utratę danych lub inne szkody wynikające z dostępu lub korzystania z naszej Witryny i/lub Platformy lub jakichkolwiek treści; (iii) usunięcie lub niepowodzenie w przechowywaniu lub przesyłaniu jakichkolwiek treści i innych komunikatów utrzymywanych przez naszą Witrynę i/lub Platformę; oraz (iv) czy nasza Witryna i/lub Platforma spełni wymagania użytkownika lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane od nas lub za pośrednictwem naszej Witryny i/lub Platformy, nie stanowią gwarancji ani oświadczenia, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.

SENSFIX NIE PRZEGLĄDA, NIE WERYFIKUJE, NIE KORYGUJE, NIE ZATWIERDZA ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE ZATWIERDZA ŻADNYCH TREŚCI TWORZONYCH LUB PUBLIKOWANYCH PRZEZ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW I PRZEKAZYWANYCH INNYM UŻYTKOWNIKOM LUB STRONOM TRZECIM ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB PLATFORMY, ALE SENSFIX USUNIE TREŚCI, KTÓRE NARUSZAJĄ JAKIEKOLWIEK PRZEPISY PRAWA LUB NINIEJSZĄ UMOWĘ. W ŻADNYM WYPADKU SENSFIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI TWORZONE LUB PUBLIKOWANE PRZEZ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU TAKICH TREŚCI. TREŚCI SĄ TWORZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW, A SENSFIX WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ROLI W ODNIESIENIU DO TWORZENIA LUB PUBLIKOWANIA TAKICH TREŚCI.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w żadnym wypadku Sensfix nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przykładowe, przypadkowe, szczególne lub wynikowe, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy w inny sposób wynikające z niniejszej Umowy lub korzystania lub niemożności korzystania z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, w tym, bez ograniczeń, za wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i/lub Platformy zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku, gdy powyższe ograniczenie odpowiedzialności zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niewykonalne, wówczas maksymalna odpowiedzialność za wszystkie roszczenia wszelkiego rodzaju nie przekroczy jednokrotności (1x) łącznej kwoty płatności otrzymanych na podstawie niniejszej Umowy. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie awarie techniczne, błędy komputerowe lub utratę danych oraz wszelkie inne szkody wynikające z korzystania z naszej Witryny i/lub Platformy. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. W zakresie, w jakim Sensfix nie może zrzec się jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji lub ograniczyć swojej odpowiedzialności, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Sensfix będą minimalne dozwolone przez obowiązujące prawo.

14. ZAKOŃCZENIE

Użytkownik może rozwiązać niniejszą wiążącą prawnie Umowę z Sensfix poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, z ewentualną opłatą za wypowiedzenie.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania zapewniania użytkownikowi dostępu do całości lub części naszej Strony Internetowej i/lub Platformy w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi, jeśli mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że: (i) użytkownik naruszył niniejszą Umowę lub naszą Politykę Prywatności, (ii) użytkownik stwarza ryzyko lub potencjalną ekspozycję prawną dla Sensfix; lub (iii) dostarczanie przez nas naszej Strony Internetowej i/lub Platformy użytkownikowi nie jest już opłacalne z handlowego punktu widzenia. We wszystkich takich przypadkach niniejsza Umowa wygasa, w tym, bez ograniczeń, licencja na korzystanie z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy.

Wszystkie sekcje, które ze względu na swój charakter i kontekst mają pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy, pozostaną w mocy.

15. POWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH/DMCA

Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści w naszej Witrynie i/lub Platformie naruszają jego prawa autorskie i chce, aby rzekomo naruszające prawa autorskie materiały zostały usunięte, musi przekazać naszemu wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. (“DMCA Takedown Notice”)).

Fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika;
Identyfikacja utworów chronionych prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostały naruszone;
Identyfikacja materiałów w naszej Witrynie, Aplikacji i/lub Platformie, które zdaniem użytkownika naruszają prawa autorskie i które użytkownik żąda od nas usunąć;
Wystarczające informacje umożliwiające nam zlokalizowanie takiego materiału;
adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;
Oświadczenie, że użytkownik w dobrej wierze uważa, że korzystanie z materiału budzącego zastrzeżenia nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy prawa; oraz
Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest właścicielem praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone, lub że jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Agentem ds. praw autorskich Sensfix do otrzymywania powiadomień DMCA Takedown jest Balaji Renukumar, pod adresem balaji.renukumar@sensfix.com, Sensfix, Inc., Attn: DMCA Notice, 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054, Stany Zjednoczone Ameryki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że abyśmy byli upoważnieni do usunięcia jakiejkolwiek treści, powiadomienie DMCA Takedown musi być zgodne ze wszystkimi wymogami niniejszej sekcji. Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), każde błędne przedstawienie istotnych faktów (fałsz) w pisemnym powiadomieniu automatycznie nakłada na stronę skarżącą odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez Sensfix w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

16. PRZYPORZĄDKOWANIE

Niniejsza Umowa służy wyłącznie użytkownikowi. Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia niniejszej Umowy lub jakichkolwiek korzyści lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek inną stronę lub podmiot prawny. Wszelkie próby cesji będą nieważne.

17. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEKUPSTWU I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI

Użytkownik zobowiązuje się nie promować, nie zbliżać się, nie używać, nie rozpowszechniać, nie przekazywać, nie dostarczać, nie udzielać sublicencji, nie udostępniać ani w żaden inny sposób nie oferować naszej Witryny i/lub Platformy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa lub niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjskiej Ustawy o łapownictwie i podobnych ustaw antykorupcyjnych we wszystkich jurysdykcjach. Nie ograniczając powyższego, użytkownik nie będzie świadomie bezpośrednio lub pośrednio eksportował, reeksportował, przekazywał, udostępniał lub uwalniał (łącznie “Eksport”) naszej Witryny i/lub Platformy do jakiegokolwiek miejsca docelowego, osoby, podmiotu lub końcowego zastosowania zabronionego lub ograniczonego na mocy prawa Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej zgody rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu, w tym między innymi stronom wymienionym na którejkolwiek z list stron objętych zakazem lub list specjalnie wyznaczonych obywateli utrzymywanych na mocy Przepisów dotyczących Administracji Eksportowej lub Bezpieczeństwa oraz Przepisów dotyczących Kontroli Aktywów Zagranicznych (31 CFR 500 i nast. ) zarządzanych przez Departament Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych bez odpowiedniego upoważnienia rządu USA w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

18. MODYFIKACJE

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie. W przypadku, gdy zmodyfikujemy warunki niniejszej Umowy, takie modyfikacje będą wiążące dla użytkownika wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego zmodyfikowanej Umowy. Poinformujemy użytkownika o zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail, na naszej Platformie, publikując zmodyfikowaną wersję tej strony lub w porównywalny sposób w rozsądnym terminie. Dalsze korzystanie z naszej Witryny i/lub Platformy oznacza zgodę użytkownika na takie zmiany.

19. RELACJE STRON

Strony niniejszej umowy są niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako tworzące jakąkolwiek relację inną niż relacja niezależnych kontrahentów. Strony nie mogą być interpretowane jako partnerzy, spółki joint venture, udziałowcy, pracodawcy/pracownicy lub agenci/służący. Użytkownik nie ma uprawnień ani upoważnienia do związania Sensfix jakimkolwiek zobowiązaniem, umową, długiem lub odpowiedzialnością. Użytkownik nie może przedstawiać się jako agent lub przedstawiciel Sensfix.

20. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Delaware, bez względu na jego normy kolizyjne. Każda ze stron niniejszej Umowy wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanowych i federalnych znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii w odniesieniu do wszelkich działań niepodlegających postanowieniom dotyczącym rozstrzygania sporów i arbitrażu określonym w sekcji 21.

21. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I ARBITRAŻ

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ WYMAGA ONA OD UŻYTKOWNIKA ARBITRAŻU NIEKTÓRYCH SPORÓW I ROSZCZEŃ Z SENSFIX ORAZ OGRANICZA SPOSÓB, W JAKI UŻYTKOWNIK MOŻE DOCHODZIĆ OD NAS ZADOŚĆUCZYNIENIA.

a. Wiążący arbitraż

Z wyjątkiem wszelkich sporów, roszczeń, pozwów, powództw, podstaw powództwa, żądań lub postępowań (zwanych łącznie “Sporami”), w których każda ze stron dąży do wniesienia indywidualnego powództwa do sądu ds. drobnych roszczeń lub dąży do uzyskania nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia za domniemane bezprawne wykorzystanie własności intelektualnej, w tym m.in. praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów, znaków towarowych, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów, użytkownik i Sensfix zgadzają się (a) zrzec się swoich i Sensfix praw do wszelkich Sporów wynikających lub związanych z niniejszą Umową, korzystaniem z naszej Strony Internetowej i/lub Platformy, rozstrzyganych w sądzie, oraz (b) zrzec się swoich i Sensfix praw do procesu przed ławą przysięgłych. Zamiast tego Użytkownik i Sensfix zgadzają się na rozstrzyganie Sporów w drodze wiążącego arbitrażu (który polega na skierowaniu Sporu do jednej lub więcej osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie Sporu i podjęcie ostatecznej i wiążącej decyzji w celu jego rozstrzygnięcia zamiast rozstrzygania Sporu przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie).

b. Brak arbitrażu grupowego, pozwów grupowych lub pozwów reprezentatywnych

Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że wszelkie Spory wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub korzystaniem lub dostępem do naszej Strony internetowej i/lub Platformy są osobiste dla Użytkownika i Sensfix oraz że takie Spory będą rozstrzygane wyłącznie w drodze indywidualnego arbitrażu i nie będą wnoszone jako arbitraż grupowy, pozew zbiorowy lub jakikolwiek inny rodzaj postępowania przedstawicielskiego. Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że nie będzie prowadzony arbitraż grupowy ani arbitraż, w którym osoba fizyczna próbuje rozstrzygnąć Spór jako przedstawiciel innej osoby lub grupy osób. Ponadto użytkownik i Sensfix zgadzają się, że Spór nie może zostać wniesiony jako powództwo zbiorowe lub innego rodzaju powództwo przedstawicielskie, zarówno w ramach arbitrażu, jak i poza nim, ani w imieniu jakiejkolwiek innej osoby lub grupy osób.

c. Federalna ustawa o arbitrażu

Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że niniejsze Warunki użytkowania mają wpływ na handel międzystanowy i że wykonalność niniejszego punktu 21 będzie zarówno materialnie, jak i proceduralnie regulowana, interpretowana i egzekwowana zgodnie z Federalną Ustawą Arbitrażową, 9 U.S.C. § 1 i następne (“FAA”), w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

d. Zawiadomienie; Nieformalne rozstrzyganie sporów

Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że każda ze stron powiadomi drugą stronę na piśmie o wszelkich sporach arbitrażowych lub drobnych roszczeniach w ciągu trzydziestu (30) dni od daty ich powstania, tak aby strony mogły w dobrej wierze podjąć próbę nieformalnego rozwiązania Sporu. Zawiadomienie do Sensfix należy przesłać listem poleconym lub kurierem na adres Sensfix, Attn: Balaji Renukumar, 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054, Stany Zjednoczone Ameryki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że abyśmy byli upoważnieni do usunięcia jakiejkolwiek treści, Powiadomienie DMCA Takedown musi spełniać wszystkie wymogi niniejszej Sekcji. Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), każde błędne przedstawienie istotnych faktów (fałsz) w pisemnym powiadomieniu automatycznie nakłada na stronę skarżącą odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez Sensfix w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich. Zawiadomienie użytkownika musi zawierać (a) imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, z którego korzysta użytkownik, (b) opis charakteru lub podstawy Sporu z rozsądnymi szczegółami oraz (c) konkretne zadośćuczynienie, którego domaga się użytkownik. Nasze powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną zgodnie z niniejszą Umową i będzie zawierać (x) nasze imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, pod którym można się z nami skontaktować w związku ze Sporem, (y) rozsądnie szczegółowy opis charakteru lub podstawy Sporu oraz (z) konkretne zadośćuczynienie, o które się ubiegamy. Jeżeli użytkownik i Sensfix nie mogą uzgodnić sposobu rozstrzygnięcia Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania powiadomienia przez odpowiednią stronę, wówczas użytkownik lub Sensfix mogą, w stosownych przypadkach i zgodnie z niniejszym punktem 21, wszcząć postępowanie arbitrażowe.

e. Proces

Z WYJĄTKIEM SPORÓW, W KTÓRYCH KAŻDA ZE STRON DĄŻY DO WNIESIENIA INDYWIDUALNEGO POWÓDZTWA DO SĄDU DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ LUB DĄŻY DO UZYSKANIA NAKAZU SĄDOWEGO LUB INNEGO SŁUSZNEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOMNIEMANE BEZPRAWNE WYKORZYSTANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, NAZW HANDLOWYCH, LOGO, TAJEMNIC HANDLOWYCH LUB PATENTÓW, UŻYTKOWNIK I Sensfix ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDY SPÓR MUSI ZOSTAĆ ROZPOCZĘTY LUB ZŁOŻONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB Sensfix W CIĄGU (1) ROKU OD DATY POWSTANIA SPORU, W INNYM PRZYPADKU PODSTAWOWE ROSZCZENIE JEST OKRESOWO ZABRONIONE (CO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK I Sensfix NIE BĘDĄ JUŻ MIELI PRAWA DO WNIESIENIA TAKIEGO ROSZCZENIA W ODNIESIENIU DO SPORU). Użytkownik i Sensfix zgadzają się, że (a) każdy arbitraż odbędzie się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, (b) arbitraż będzie prowadzony poufnie przez jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi w danym czasie Zasadami Arbitrażu Handlowego i Procedurami Uzupełniającymi dotyczącymi Sporów Konsumenckich (“Zasady AAA”), z wyjątkiem zmian wprowadzonych w niniejszej sekcji “Rozstrzyganie sporów”, oraz (c) że sądy stanowe lub federalne stanu Kalifornia mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich odwołań i egzekwowania orzeczenia arbitrażowego. Użytkownik może również rozstrzygnąć Spór w sądzie ds. drobnych roszczeń znajdującym się w hrabstwie, w którym znajduje się adres rozliczeniowy użytkownika, jeśli Spór spełnia wymogi do rozpatrzenia w sądzie ds. drobnych roszczeń.

f. Władza arbitra

W zakresie ograniczonym przez FAA, niniejsze Warunki Użytkowania i obowiązujące zasady AAA, arbiter będzie miał (a) wyłączne uprawnienia i jurysdykcję do podejmowania wszelkich proceduralnych i merytorycznych decyzji dotyczących Sporu, w tym ustalenia, czy Spór jest arbitrażowy, oraz (b) uprawnienia do przyznania wszelkich środków zaradczych, które w przeciwnym razie byłyby dostępne w sądzie; pod warunkiem jednak, że arbiter nie ma uprawnień do prowadzenia arbitrażu grupowego lub powództwa przedstawicielskiego, co jest zabronione przez niniejsze Warunki Użytkowania. Arbiter może prowadzić wyłącznie arbitraż indywidualny i nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby, przewodniczyć jakiemukolwiek rodzajowi postępowania zbiorowego lub przedstawicielskiego ani przewodniczyć jakiemukolwiek postępowaniu z udziałem więcej niż jednej osoby. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu lub obowiązujących zasad AAA, ujawnienie w arbitrażu będzie ograniczone do jednego zestawu pytań, jednego zestawu wniosków o dopuszczenie i jednego zestawu wniosków o przedstawienie dokumentów.

Przyznanie odszkodowania przez arbitra musi być zgodne z warunkami zawartymi w sekcji “Ograniczenie odpowiedzialności” powyżej w odniesieniu do rodzajów i kwot odszkodowań, za które strona może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Arbiter może przyznać deklaratywne lub nakazowe zadośćuczynienie tylko na korzyść powoda i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem powoda. W przypadku wygranej w postępowaniu arbitrażowym użytkownik będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia i zwrotu kosztów obsługi prawnej w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo. Nie będziemy dochodzić i niniejszym zrzekamy się wszelkich praw, które mogą nam przysługiwać na mocy obowiązującego prawa do odzyskania kosztów obsługi prawnej i wydatków, jeśli wygramy w arbitrażu.

g. Zasady AAA

Zasady AAA są dostępne na stronie www.adr.org/arb_med lub pod numerem telefonu AAA 1-800-778-7879. Wyrażając zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania, użytkownik (a) potwierdza i zgadza się, że przeczytał i zrozumiał zasady AAA lub (b) zrzeka się możliwości zapoznania się z zasadami AAA i wszelkich roszczeń, że zasady AAA są niesprawiedliwe lub nie powinny mieć zastosowania z jakiegokolwiek powodu.

h. Rozdzielność

Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie niniejszej Sekcji 21 zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono uznane za nieważne lub niewykonalne w minimalnym zakresie wymaganym przez prawo, a wszystkie inne warunki, klauzule i postanowienia niniejszej Sekcji 21 pozostaną ważne i wykonalne. Ponadto, zrzeczenia określone w niniejszym dokumencie są oddzielone od innych postanowień niniejszej Umowy i pozostaną ważne i wykonalne, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo.

i. Prawo do rezygnacji

UŻYTKOWNIK MA PRAWO ZREZYGNOWAĆ Z WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY PIERWSZEJ AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEGO PUNKTU 21, PISZĄC NA ADRES: Sensfix, RE: OPT-OUT, 3175 BOWERS AVENUE #3324, SANTA CLARA, CA 95054. ABY POWIADOMIENIE O REZYGNACJI BYŁO SKUTECZNE, MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA ORAZ WYRAŹNIE WSKAZYWAĆ ZAMIAR REZYGNACJI Z WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. REZYGNUJĄC Z WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZGODNIE Z PUNKTEM 21.

22. RÓŻNE

Niniejsza Umowa wraz z naszą Polityką Prywatności stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Sensfix i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a Sensfix w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, oboje zgadzamy się jednak, że sąd powinien dążyć do nadania skuteczności naszym intencjom odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od jakichkolwiek ustaw lub przepisów prawa stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z naszej Witryny i/lub Platformy lub niniejszej Umowy muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub ulegną przedawnieniu na zawsze. Zaniechanie działania przez stronę w odniesieniu do naruszenia przez drugą stronę nie stanowi zrzeczenia się prawa strony do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Wszystkie sekcje, które mają obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, zachowują ważność. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszelkie powiadomienia kierowane do Sensfix będą przekazywane pocztą poleconą, opłaconą z góry i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Sensfix: 3175 Bowers Avenue #3324, Santa Clara, CA 95054. Wszelkie powiadomienia będą przekazywane użytkownikowi za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i/lub Platformy lub za pośrednictwem adresu e-mail lub adresu fizycznego podanego Sensfix podczas procesu rejestracji.